Mgr. Martin Vlnka, info@martinvlnka.sk
Úvod
Tréner fitnes II. kvalifikačného stupeň:

Cieľom vzdelávacieho procesu pre II. kvalifikačný stupeň je:

• doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I. kvalifikačného stupňa,
• naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení,
• zvládnuť poradenstvo v oblasti správnej výživy a životosprávy,
• pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Absolventi školenia II. kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia
Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa).
Prax minimálne 1 rok od získania osvedčenia I. kvalifikačného stupňa.

Forma a rozsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 70 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus vypracovanie záverečnej práce a individuálne štúdium medzi jednotlivými časťami školenia.

Podmienky vydania osvedčenia
Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax.
Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky.
Vypracovanie záverečnej práce.

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov.
Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena

3 týždne pred kurzom               290 eur
2. týžne pred kurzom                350 eurSpôsob platby: uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: SK2002000000003441140256 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň).

registrácia je úplna až po zaplatení školného

Počet uchádzačov je obmedzený


Registrácia na školenie

Školenie *
Dosiahnuté vzdelanie *
Meno a priezvisko *
Adresa - ulica a číslo *
Mesto a PSČ *
Dátum narodenia *
Miesto narodenia *
E-mail *
Mobil *
Poznámka
Kontrolný reťazec: *
Nový reťazec
* - Povinné položky