Mgr. Martin Vlnka, info@martinvlnka.sk
Úvod
I. kvalifikačný stupeň Tréner Fitnes

Cieľom vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň je:
* zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
* nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
* tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
* naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
* pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.
Absolventi školenia I. kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.
Podmienky prijatia: minimálny vek 18 rokov , ukončené stredoškolské vzdelanie
Forma a rozsah vzdelávania: víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 4 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia.
Podmienky vydania osvedčenia: Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky._data_web/editor_data/file/akreditacia.jpg
Platnosť inštruktorskej kvalifikácie – je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 2 doškolení v priebehu 5 rokov, individuálnym štúdiom a vykonávaním aktívnej činnosti inštruktora.

Potrebujete si zo sebou priniesť:
• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

Cena

3 týždne pred kurzom                 239 eur
2. týžne pred kurzom                  268 eur

max 12 účastnikov
min 8 účastnikov

registrácia je úplna až po zaplatení školného

Spôsob platby: uhradiť platbu bankovým prevodom na č.účtu: SK2002000000003441140256 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň).

Počet uchádzačov je obmedzený

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov.
Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.
Registrácia na školenie

Školenie *
Dosiahnuté vzdelanie *
Meno a priezvisko *
Adresa - ulica a číslo *
Mesto a PSČ *
Dátum narodenia *
Miesto narodenia *
E-mail *
Mobil *
Poznámka
Kontrolný reťazec: *
Nový reťazec
* - Povinné položky